Em học tiếng Pháp nên chỉ có thể giới thiệu cuốn này: MUSIQUE-collection REPERES PRATIQUES- édition Nathan. So với những gì em đã đọc thì quyển này trình bày khoa học, minh họa và hệ thống, cho phép...