Tôi thấy các bạn đều rất yêu nhạc cổ điển ( không thì lập ra trang web này lảm gì! ). Tôi không hiểu gì lắm, nhưng cũng thích nghe. Vậy ngoài chuyện giúp nhau trong forum này, sao mình không tìm cách...