ITZHAK PERLMAN: VIRTUOSO VIOLINIST (EMI) - LP, APE (MF)

http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/Album%20Music/cover.jpg

Đây là đĩa LP, hình như các track của nó được trích ra từ...