từ đầu mình cũng như bạn ! nhưng nêú có người hướng dẫn và giải thích những câu nhạc trong tác phẩm... thì mình sẽ thấy nó dễ hiểu hơn âm nhạc cuả những "ông lớn" như Chopin, Mozart, hay Beethoven......