học piano hay là bất kỳ học thứ gì nếu bạn muốn có kiến thức đễ chơi thì đều cần có căn bản....! mà muốn có căn bản thì bạn phải có thời gian tập luyện