Giá dạy piano ở nhà bây giờ tăng rồi. Tăng theo giá xăng haha....:P