:D.

Em recommend bộ Great Masters, bộ How to listen to and understand great music, bộ The Symphony, và bộ Concerto của The Teaching Company.

Sau đó nếu đã hiểu hết được (chắc mất khoảng nửa năm...