Nina cũng đồng ý với dự án này (trong 119 bài đó có mỗi một bài của mình, sử dụng thoải mái, à, bắt chước YIH, mình đồng ý cho na9 sử dụng mọi bài viết khác của mình ở diễn đàn, blog, gì gì đó cho dự...