Hixx...Mình cũng thic bài này...Ai cho xin sheet nhạc hoặc file mid với ...
Hồi đầu nghe http://eemoticons.net/Upload/Rabbit/th_9.gif
Sau đó...http://eemoticons.net/Upload/Rabbit/th_55.gif
Tại sao...