Hầu hết chỉ có chương đầu của bản Giao hưởng được gắn với Popular Culture và đặc biệt là các vụ cãi nhau (chứ tôi chưa thấy trong truyện ma bao giờ) : http://www.youtube.com/watch?v=EEhF-7suDsM . Bản...