Mình nghĩ đa số con người có xu hướng chung là không muốn nghe những gì khó hiểu (hoặc gọi chung là khó nghe) nhất là âm nhạc giao hưởng lại trừu tượng. Không biết có ai đồng cảm với tôi rằng phải...