ko biết tình âm nhạc cổ điển bên Lào, Campuchia họ thế nào nhỉ.