Thầy cô dạy chuẩn hơn SV là điều tất nhiên . Bạn phải biết tại sao họ được làm thầy :)
Nhưng có một điểu tớ dám chắc chắn thầy cô dạy sẽ không tâm huyết bằng SV .. Vì họ muốn thể hiện mình nên sẽ...