Botay.com với đồng chí này!
Bạn đọc lại tiêu chí của box này nhé:
"Ở đây bạn có thể hỏi bất kì câu hỏi nào, thậm chí ngây ngô nhất"
Nếu bạn không trả lời được thì tốt nhất không nên chê bai người...