Vd như Presto agitato from Beethoven's Piano Sonata No. 14 in C sharp minor, Op. 27 no. 2 "Moonlight" Sonat. No.14, Op.27 no.2 tức là gì nhỉ? Vấn đề này mình đã trả lời một lần trong một topic khác...