Vấn đề tức là số tác phẩm rất ít, so với violin,piano,cello,flute thậm chí so với clarinet,oboe, basson. Kể cả trong các giao hưởng, concerto cũng dùng ít. Hầu như không có đoạn solo.Sacxophone hiện...