Các vị tiền bối âm nhạc ơi giúp em với... em là lính mới tập tễnh đi học nhạc. Em mê món saxophone từ hồi còn bé (còn tắm mưa được cơ) nhưng không có phương tiện và cơ hội để học. Đến bi giờ mới ôm...