7. Gilels - Tchaikovsky piano concerto No.1,2,3, Richter- Prokofiev piano concerto No.5, Bartok piano concerto No.2_ 2 CDs EMI
2884

giá 240 nghìn VND

Bộ này có ai lấy chưa cậu? Chưa thì để cho...