1) Quy định chung

- Bản nội quy này sẽ có tác dụng kể từ ngày 01/01/2009
- Tuy rằng nội quy mới không có tác dụng với những topic đã được post từ trước ngày 01/01/2009,...