ôi mình thích con đường mùa đông của Dietrich Fischer-Dieskau vô cùng, ông ấy hát nghe tuyệt vời luôn