Sforzando, sfz, sf : Nhấn buông, nhấn mạnh trên nốt một cách bất ưng


Sinistra : Trai trái (left hand)
__________________