Trong tiến trình lịch sử âm nhạc Tây Âu, giai đoạn 1600-1750 được coi là thời kỳ bản lề. Sự phát triển mạnh mẽ của thanh nhạc với các thể loại lớn như nhạc kịch, thanh xướng kịch…là động lực thúc đẩy...