Bạn có thể xem bản Đô thứ hoặc bản Son thứ. 2 bản này theo mình rất cơ bản mà cũng rất hay. Đánh Bach thì không có cặp nào là dễ cả, quan trọng là phải kiên trì, khó nhất là Fuga ...:D
Bài này cách...