@chauduyphanvu: vậy khi nào cập nhật danh sách, bạn có thể thêm vào James Levine, Seiji Ozawa, Myung-Whun Chung, Riccardo Muti và Kurt Masur không? Cám ơn bạn nhé