Ta thích Christopher Hogwood
Vì tâm sự đã quá nhiều
Buồn thì cũng lắm lắm
Hogwood đem lại niềm vui

Tặng ông ấy
Một bó @};-
Bầu cho ông ấy
Một phiếu