Trang Trịnh là tên đối ngoại của Mai Trăng hả?

@Bangchina:

- Trong tiếng Việt, người ta không dùng từ "tên đối ngoại" đối với nghệ sĩ mà dùng từ "nghệ danh".

- Mai Trang và Mai Trăng khác...