bài ấy nhac là

đồ rê mi fa son la si đố. là si đố la son son. fa lá rề fas mi sòn đồ mí rê fá sì rế đô của mozart

em cảm ơn.đây là một bài Giáng sinh (mình không biết tên) thường hát trước...