Bạn có thể cho biết chi tiết hơn nữa không: địa chỉ và giá cả?