Nếu bạn muốn mua thì có thể lên đây:

http://www.amazon.com/Form-Tonal-Music-Introduction-Analysis/dp/0030202868/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1274906269&sr=8-1