Các tác phẩm nhạc cổ điển thường có tên "Sonata cung La trưởng", "Nocturne cung Si trường" Đại loại như vậy! Cho mình hỏi vì sao lại chỉ ra "cung..." trong tên tác phẩm? Việc làm này có ý nghĩa gì và...