mov là movement, tức chương theo tiếng Việt dịch. Cả cụm từ bạn hỏi có nghĩa là giao hưởng số 1 cung đô thứ có só hiệu tác phẩm là 68, chương 1