Ngẫu nhiên hôm nay Nina đọc thấy bài này

http://www.telegraph.co.uk/arts/main.jhtml?xml=/arts/2007/07/14/nosplit/btivan214.xml

Bài cũng ngắn nên copy vào đây luôn

Five Russian men who...