Nghe đoạn đầu thì có vẻ giống June: Barcarolle trong The Seasons của Tchaikovsky, hoặc có thể là Ballad no.1 Op. 23 của Chopin B-), nghe tiếp đoạn sau thì chịu >:)

Theo mô tả của chủ topic thì...