Mình cũng từng nghe VNSO trình diễn bản này hồi hè năm ngoái. Công nhận VNSO nhà ta rât khoái trình diễn bản này. Bản thân mình thì ..................không thich lắm :D.