Mình có bộ bach này, dơn từ torent về, chỉ có bôklet chứ không có bìa đủ. Thiếu bìa sau va phần gáy đĩa. không biêt các bạn có không và có th?ể up lên covers của bộ này không ah ?