mọi người giúp cho từ: "loco" với
"Loco" là quay lại quãng âm gốc, có thể chơi cao hơn 1 quãng tám :D