đĩa qua sử dụng của bác có gì hay mà đắt bằng giá mua đĩa mới thế ?