nếu dùng mạng VNPT thì ko dùng được IDM (hay các chương trình hỗ trợ download khác) để down ở rapid. Tắt IDM đi rồi down bằng chtrình download mặc định của Firefox hay IE là lại đc.