Liszt là đệ tử của Beethoven. Chắc có lẽ, tiềm năng âm nhạc của ông cũng bắt đầu từ đó. Với đỉnh cao sự nghiệp trong cuộc đời ông, và cũng đã trải qua rất nhiều bi kịch, ông đã để lại một thành tựu...