bạn tham khảo trang dưới đây xem sao
http://violinmasterclass.com/pizzicato.php