chai` ui, cứ nghĩ đến piano là thấy lãng mạn lắm ùi