hik hik bạn huiendam oi,giữa piano và organ là hai thứ khác nhau khá nhiều chứ không chỉ là vấn đề phím đàn đâu.Bây giờ bạn muốn học típ piano hay là organ?